top of page

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE.
,, VYHRAJ KOLOBĚŽKU KOSTKA´´


Smyslem tohoto statusu je úprava pravidel marketingové soutěže ,,Vyhraj koloběžku Kostka´´ ( dále jen soutěž)

Pořadatelem a organizátorem je společnost BN Aktivity s.r.o.
Se sídlem Bílý Újezd 88, 51801 Dobruška
zapsaná v obchodním rejstříku Zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové,
 oddíl C, vložka 36938, DIČ: CZ 04967763
dále jen ,,pořadatel´´

I.Termín a místo konání

Soutěž bude probíhat v termínu od 20.6.2020 00:00:00 hod do 29.8.2020, 23:59:59 hod.včetně (dále jen doba konání soutěže) na území České republiky v provozovnách : Pivovar Agent Olešnice v Orlických horách, Občerstvení Koupaliště Bystré, Půjčovna a prodej koloběžek BN Aktivity Bystré, Samobar BN Aktivity Bystré, Restaurace Zlatý potok Kounov.
 

II.Soutěžní výrobky

Soutěž se vztahuje na všechny produkty, zboží a služby, které poskytují společnosti uvedené v bodě I.

III.Kdo se může zúčastnit soutěže
III.1 soutěže se může zúčastnit každý spotřebitel, který  v termínu konání soutěže zakoupí produkty, nebo služby nabízené poskytované společnostmi v bodě I. Při nákupu služby, nebo zboží si soutěžící vyzvedne soutěžní kupon. Po nákupu služby, nebo zboží obdrží soutěžící na soutěžní kupon razítko provozovatele, u kterého nákup zboží nebo služby učinil.
III.2 Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem v České republice s následující výjimkou : Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi, pořadateli soutěže, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. V případě spotřebitelů mladších 15 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.
III.3 Osoby nesplňující podmínky účastí v soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní podmínky soutěže pro získání výhry, např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací, nestane se výhercem. Výhra v takovém případě propadne pořadateli soutěže, který je oprávněn ji poskytnout jinému soutěžícímu, nebo ji užít k jiným marketingovým účelům.
III.4 Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor, pořadatel zjistí či bude mít oprávněné podezření na spáchání nekalého, či podvodného jednání některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která by mohla dopomáhat danému účastníkovi k získání výhry.


IV.Pravidla soutěže-účast v soutěži
IV.1 spotřebitel se může zúčastnit soutěže tak, že v době konání soutěže a v místě konání soutěže :


 A) Zakoupí službu nebo zboží v provozovnách určených pořadatelem v bodě I.,
získá soutěžní kupon v místech soutěže a za nákup dané služby či zboží v daném místě obdrží 1 razítko na soutěžní kupon.


 B) Soutěžní kupon se všemi 5ti razítky, ze všech pěti soutěžních míst, soutěžící odevzdá provozovateli jakéhokoliv z těchto soutěžních míst. Soutěžní kupon musí obsahovat úplné a pravdivé údaje : jméno a příjmení, adresa, kontaktní telefonní číslo, nebo email. Vyplněním a odevzdáním soutěžního kuponu uděluje soutěžící pořadateli soutěže souhlas se zpracování osobních údajů v rámci soutěže  (v souladu se zákonem č.101/2000 sb.v platném znění) a zároveň tím potvrzuje souhlas s pravidly soutěže. 


 C) Soutěžící se může soutěže zúčastnit opakovaně, vždy s novým soutěžním kuponem.      V případě opakované účasti musí soutěžící vyplnit soutěžní kupon dle pravidel soutěže.

V.Určeni výherce
V.1 Po ukončení soutěže bude vylosován jeden výherce
V.2Losování proběhne on-line na FB profilu pořadatele 30.9.2020. Výherce bude zveřejněn na FB profilu  BN Aktivit s.r.o. a na webových stránkách www.bnaktivity.cz ve formátu jméno, příjmení a město (dle údajů poskytnutých v soutěžním letáku)
V.3 Organizátor si vyhrazuje právo na ověřená pravdivosti údajů.
V.4 V případě neudělení výhry z důvodů vyloučení výherce pro nedodržení pravidel bude dodatečným losování vybrán jeden náhradní výherce. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhru v případě nesplnění pravidel soutěže. Takové rozhodnutí pořadatele je konečné a nelze se proti němu odvolat.


VI. Výhra v soutěži
V soutěži je jedna výhra.  Výhrou je Koloběžka KOSTKA  Tour max G5 v hodnotě 8.490 Kč včetně DPH.

VII.Oznámení, ověřená nároku a čerpání výher
VII.1 Pro oznámení výhry užije organizátor kontaktní údaje  uvedené v soutěžním kuponu
VII.2 Výherce je povinen řídit se organizačnímu pokyny organizátora soutěže
VII.3 Výhra bude předána organizátorem soutěže v místě sídla organizátora, nebo může být po dohodě zaslána poštou a to nejpozději do 14 dnů po ukončení soutěže.
VII.4 pokud výherce nebude z jakéhokoliv důvodu reagovat na pokyny organizátora, ztrácí nárok na výhru. Organizátor, pořadatel nenesou jakoukoliv zodpovědnost za doručení zásilky, za jejich poškození, ztrátu, či zpoždění během přepravy.
VII.5 Soutěžící nemá nárok na jinou výhru, než mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné ani finanční protiplnění hodnotě výhry.
VII.6 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů o udělení, či neudělení výhry, stejně tak o vyřazení jakéhokoliv účastníka soutěže. Takové rozhodnutí organizátora je konečné a není možno se proti němu odvolat.
VII.7 Jediná a úplná pravidla soutěže jsou uložena u organizátora a uveřejněn na adrese www.bnaktivity.cz


VIII. Všeobecné podmínky, schválení pravidel

VIII.1 Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní registrace z období mimo konání soutěže
VIII.2  Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní registrace nesplňující podmínky soutěže
VIII.3 Pořadatel, organizátor soutěže si vyhrazují právo konečného posouzení všech registrací.
VIII.4  Odevzdáním údajů na soutěžním kuponu každý soutěžící schvaluje pravidla soutěže a instrukce, které jsou uvedeny v soutěžních dokumentech a přistupuje k nim.


V Bílém Újezdě dne 20.6.2020  
 

bottom of page